جلسه کارگروه بررسی ساختمان های ناایمن

جلسه کارگروه بررسی ساختمان های ناایمن

 ...........................

نمایندگان سازمان در جلسه کارگروه بررسی ساختمان های ناایمن استان شرکت کردند. در این جلسه که صبح روز دوشنبه، هشتم خردادماه در دفتر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان برگزار شد، مجید قرایی نایب رییس، شهرام قاسمخانی خزانه دار و محمد ابوسعیدی مدیر واحد بازرسی فنی سازمان شرکت کرده و به ارائه گزارش فنی سازمان درباره ی ساختمان های ناایمن پرداختند. این کارگروه با هدف یافتن راهکار برای ایمن سازی ساختمان های ناایمن در آینده تشکیل شده است.