فهرست مراکز خدماتی برای مهندسین عضو

فهرست مراکز خدماتی برای مهندسین عضو

 


...........................

به اطلاع اعضاي محترم سازمان مي رساند با توجه به مذاكرات انجام شده، مي توانند به مراكز خدماتي كه نامشان در جدول زير آمده مراجعه كنند و با ارائه كارت عضويت، از تخفيف مربوط به سازمان نظام مهندسي ساختمان برخوردار شوند.