فیلم آموزشی سپامک

فیلم آموزشی سپامک

 

 
................................ 

راهنمای نحوه استعلام ماده 186 دارایی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی، در سامانه سپامک کلیک فرمایید.

راهنمای نحوه ثبت درخواست تمدید و تغییرات پروانه معماران تجربی، در سامانه سپامک کلیک فرمایید.

راهنمای نحوه ثبت درخواست تمدید و تغییرات پروانه مهندسی، در سامانه سپامک کلیک فرمایید.

راهنمای نحوه انصراف از درخواست صدور پروانه، توسط متقاضی در سامانه سپامک کلیک فرمایید.  

راهنمای تکمیل درخواست صدورپروانه مهندسی توسط متقاضی در سامانه سپامک کلیک فرمایید. 

 ثبت درخواست صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی وحقوقی در درگاه ملی مجوزها کلیک فرمایید.