برگزاری مسابقه تنیس روی میز

برگزاری مسابقه تنیس روی میز

 ......................................

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد یک دوره مسابقه تنیس روی میز را به مناسبت روز مهندسی برگزار کند. این مسابقات در دو بخش آقایان (جمعه 5 اسفند) و خانم ها (پنجشنبه 4 اسفند) برگزار خواهد شد.

مدارک نام نویسی:

1-اصل فیش پرداختی به مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 9166897758 به نام حمید صنعتی نیا نزد بانک تجارت

2-کپی کارت عضویت سازمان (اعضای درجه یک خانواده باید کپی شناسنامه خود را ضمیمه کنند).

لازم است متقاضیان این مدارک را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 23/11/1401 در ساختمان شماره یک سازمان به خانم غنی زاده تحویل دهند.