بازدید از اجرای ساختمان سبز

بازدید از اجرای ساختمان سبز

 ........................

کمیسیون مشورتی بانوان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد جهت آشنایی بیشتر مهندسین با نحوه اجرای ساختمان سبز و اثرات مثبت محیط زیستی و اقتصادی این نوع ساختمان، اقدام به بازدید از دو پروژه در تاریخ سه شنبه 1401/11/04 ساعت 9:30 صبح نماید. محل پروژه­ ها خیابان هزارویکشب 22 و خیابان میثم 3 و مجری طرح شهر عایق می­باشد.