شروع نام نویسی انتخابات دفتر نمایندگی شهرستان زرند

شروع نام نویسی انتخابات دفتر نمایندگی شهرستان زرند

 

 

 

 

.................................

نام نویسی جهت برگزاری انتخابات دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در شهرستان زرند

از همکاران محترم عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که واجد شرایط مشروح در ماده 6 نظام نامه  هستند و تمایل به داوطلبی عضویت در هیأت اجرایی دفتر نمایندگی زرند را دارند دعوت میشود تقاضای کتبی داوطلبی خود را به صورت فایل PDF (فایل مرتبط پیوست) از طریق سامانه مکاتبات بصورت غیرحضوری برای مدیر امور نمایندگی های سازمان ارسال فرمایند. 

تاریخ شروع نام نویسی دوشنبه مورخ 1401/10/26 تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 1401/11/02 

 

نظام نامه