بازدید از ساختمان سقف کانتون

بازدید از ساختمان سقف کانتون

 

 

 

 

 

...............................

کمیسیون بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان برگزار میکند:

بازدید از پروژه ساختمان سقف کانتون روز دو شنبه 1401/09/21 ساعت 10 صبح واقع در خیابان بحرالعلوم کوچه شماره 5 بزگزار می کند. ضمناٌ کارگاه مورد نظر دارای بیمه شخص ثالت نیز می باشد.