دعوت به تدریس

دعوت به تدریس

 

 

 

 

 

 

...............................

"سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمان مطابق" شيوه نامه پيوست "افراد واجد شرايط تدريس را دعوت به همكاري مي نمايد.علاقه مندان تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك خود(مطابق شيوه نامه) به سامانه مکاتبات واحد آموزش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ارسال نمايند."