برگزاری دوره آشنايي با ويرايش 4 مبحث 17

برگزاری دوره آشنايي با ويرايش 4 مبحث 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................

احتراماٌ با توجه به ابلاغ ويرايش جديد مبحث 17 مقررات ملي ساختمان و لازم الاجرا بودن آن از ابتداي سال آينده ، واحد آموزش سازمان در نظر دارد در تاريخ هاي 1و 2 دي ماه ، دوره مذكور با نام "آشنايي با ويرايش 4 مبحث 17" در ابتدا براي مهندسين بازرس گاز فعال استان و در آينده نزديك براي كليه مهندسين مكانيك (طراح و ناظر) برگزار کند.