چاپ آگهي در سررسيد

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي متقاضي چاپ آگهي در سررسيد سال 1402 سازمان دعوت مي شود حداکثر تا 18 آذر ماه  با دفتر رييس سازمان تماس بگيرند.