مزایده فروش زمین

مزایده فروش زمین

 

 

 

 

..............................

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان به استناد مصوبه مجمع عمومی در نظر دارد ملک واقع در جاده هفت باغ علوی را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند لذا خواهشمند است متقاضیان محترم شرکت کننده در مزایده برای مطالعه شرایط شرکت در مزایده نسبت به دریافت و تکمیل فایل پیوست اقدام نمائید.