مجمع عمومی فوق العاده 1401 نوبت اول

مجمع عمومی فوق العاده 1401 نوبت اول

 

 

 

 

 

 

...............................

 

در ادامه اطلاع رسانی های قبلی بار دیگر یادآور می شود که نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده سازمان، عصر امروز دوشنبه 1401/07/04 ساعت 16:30در ساختمان شماره دو واقع در شهرک لاله برگزار می شود.  پذیرای همه اعضای محترم سازمان هستیم.

 

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان