مناقصه خرید سنگ

مناقصه خرید سنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قصد خرید سنگ کف و بدنه داخلی جهت ساختمان اداری دفتر نمایندگی سیرجان را دارد، لذا خواهشمند است طبق فایل پیوست موارد خواسته شده را تکمیل و در پاکات دربسته و ممهور به مهر حداکثر تا پایان وقت اداری 1401/06/31 تحویل واحد اداری سازمان به نشانی کرمان- شهرک باهنر خیابان بحرالعلوم سازمان نظام مهندسی ساختمان نمایید.