مناقصه

مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

...................................................

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد سرویس ، تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و برقی در ساختمان های شماره یک و دو خود را از طریق مناقصه و انتخاب پیمانکار واجد شرایط انجام دهد لطفاً مدارک پیوست را دریافت و تکمیل و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1401/06/28 در پاکت در بسته و ممهور به واحد اداری سازمان به نشانی شهرک باهنر خیابان بحرالعلوم نظام مهندسی ساختمان تحویل نمایید.