پیام تشکر رییس سازمان

پیام تشکر رییس سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما را آموخته اند که خدمت به خلق، ارزشمندترین کارهاست و هر مقام و موقعیتی که خدمت به مردم را میسر گرداند، شایسته شکر فراوان و سپاس بسیار. از این رهگذار خدای عز و جل را شاکرم که توفیقم داد تا در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، خدمتگزار کوچک ملت بزرگ ایران و جامعه سربلند مهندسان باشم.

از همه بزرگوارانی که پس از انتخاب اینجانب به عضویت شورای مرکزی سازمان، بنده را به هر شکل و از هر طریق مورد لطف خویش قرارداده اند، سپاسگزار و امیدوارم دعای خیر دوستان و همکاران بدرقه راهم باشد.

به قول شیخ اجل: 

هم تازه رویم هم خجل، هم شادمان هم تنگدل کز عهده بیرون آمدن نتوانم این انعام را

عباس طوفان؛ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان