فیلم آموزشی ثبت درخواست متقاضیان صدور پروانه اشتغال

فیلم آموزشی ثبت درخواست متقاضیان صدور پروانه اشتغال

 .......................................

 صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص مهندسی حقیقی و حقوقی تنها از درگاه ملی مجوزها و سامانه سپامک  امکان پذیر است

 
 جهت مشاهده فیلم آموزشی ثبت درخواست متقاضیان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی  از درگاه ملی مجوزها لطفا کلیک نمایید