اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی

..................................................................................

 مجمع عمومی عادی سالانه سازمان برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالانه سال 1400 سازمان، عصر روز پنجشنبه، 23 تیرماه، با استقبال اعضای سازمان و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد. در این مجمع، بعد از اینکه هیئت رییسه با رای حاضران انتخاب شد، گزارش عملکرد هیئت مدیره، بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال جاری، میزان ورودیه و حق عضویت، بررسی ترازنامه سال های مالی 95 تا 1400، ارائه گزارش بازرسان، بررسی بودجه سال های مالی 99 و 1400 و مواردی دیگر در دستور کار قرار گرفت. همچنین در این جلسه، بارزسان جدید سازمان نیز با رای اعضا انتخاب شدند. گفتنی است مجمع عمومی سازمان به علت شیوع بیماری کرونا، در سال های 1398، 99 و 1400 برگزار نشده بود.