اطلاعیه جهت وکالت افراد به منظور حضور در مجمع عمومی روز پنجشنبه 1401/04/23

اطلاعیه جهت وکالت افراد به منظور حضور در مجمع عمومی روز پنجشنبه 1401/04/23

............................................................................

                                     جهت وکالت افراد بمنظور حضور در مجمع عمومی

                                                روز پنجشنبه 1401/04/23
 
اعضایی که جهت حضور در مجمع قصد وکالت به عضو دیگری را دارند ضمن تکمیل فرم ضمیمه در دفترخانه رسمی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ثبت در دبیرخانه سازمان حداکثر تا 24ساعت قبل از تشکیل مجمع و برای حداکثر دو نفر می توانند اقدام نمایند کارت عضویت معتبر نیز باید ضمیمه وکالت نامه باشد.