قابل توجه اعضای محترم ناظر در رشته های معماری و عمران

قابل توجه اعضای محترم ناظر در رشته های معماری و عمران

................................................................ 

به اطلاع اعضای محترم  ناظر در رشته های معماری وعمران می رساند از آنجا که مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظر هماهنگ کننده از میان مهندسان رشته معماری یا عمران و به صورت خودکار توسط سامانه ارجاع نظارت انتخاب می شود، نپذیرفتن مسئولیت هماهنگ کنندگی پروژه به کسر امتیاز از مهندس مربوطه منجر خواهد شد.آخرین مطالب