استعلام کمد ریلی بایگانی در دفتر نمایندگی زرند

استعلام کمد ریلی بایگانی در دفتر نمایندگی زرند

...........................................................................

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قصد خرید کمد ریلی بایگانی در دفترنمایندگی شهرستان زرند را دارد لذا خواهشمند است نسبت به دریافت و تکمیل فرمهای پیوست اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری  1401/03/30 به واحد اداری سازمان ارسال نمایند.آخرین مطالب