اطلاعیه لزوم وجود پروانه ساختمانی در پرونده سازمان

اطلاعیه لزوم وجود پروانه ساختمانی در پرونده سازمان

..................................................................

 بنا به اعلام معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان از آنجا که در بیشتر پروژه های شهر، پروانه ساختمانی موجود نیست، ثبت اطلاعات از قبیل مشخصات طراح و ناظر برای بازرسان ناممکن است. از ناظران هماهنگ کننده درخواست می شود یک نسخه از پروانه ساختمانی را از کارفرما دریافت و در پرونده سازمان نظام مهندسی ساختمان نگهداری نمایند.آخرین مطالب