ظرفیت اشتغال ارشد

ظرفیت اشتغال ارشد

......................................................... 

حسب درخواست اعضاء محترم پایه یک در مورد امکان استفاده از ظرفیت اشتغال پایه ارشد، با توجه به بندهای زیر از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، امکان بهره گیری از ظرفیت پایه ارشد صرفا در شرایط زیر محقق می شود:آخرین مطالب