اطلاعیه ثبت اعتراض های مالیاتی

اطلاعیه ثبت اعتراض های مالیاتی

................................................................................ 

به اطلاع می رساند حسب اطلاع رسانی اداره کل مالیاتی طی نامه شماره ۱۰۹/۳۲۴/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ثبت اعتراضات مالیاتی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی اداره کل امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir امکان پذیر بوده و به مراجعه حضوری نیازی نمی باشد.آخرین مطالب