اعتبار پروانه های کارشناسی موضوع ماده 27

اعتبار پروانه های کارشناسی موضوع ماده 27

......................................................................

 به اطلاع می رساند پیرو بخشنامه شماره 69386/430 مورخ 1400/06/10 و نظر به اینکه انجام اقدامات مربوط به فرایند تمدید پروانه های کارشناسی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دست اقدام می باشد لذا بدینوسیله اعتبار کلیه پروانه های کارشناسی مذکور که تاریخ اعتبار آن منقضی شده است تا پایان سال جاری تمدید می گردد.

لازم بذکر است معتبر بودن پروانه اشتغال بکار مهندسی دارندگان پروانه کارشناسی مذکور جهت ارائه خدمات کارشناسی مربوط، مطابق بخشنامه های ابلاغی دفتر توسعه خدمات مهندسی ضروری می باشد.