اطلاعیه مجمع عمومی

اطلاعیه مجمع عمومی

.................................................................

 قابل توجه شرکت کنندگان در مجمع عمومی سازمان

 

- باتوجه به ماده 52 آیین­ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان داشتن کارت عضویت معتبر الزامی است.

2- با توجه به تبصره یک ذیل ماده 52 آیین ­نامه اجرایی قانون نظام مهندس ساختمان حداکثر هر فرد از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع عمومی می­تواند به دو روش ذیل وکالت داشته باشد.

2-1- وکالت نامه در دفتر اسناد رسمی ( بر اساس فرم پیوست)

2-2- حداقل 24ساعت قبل از مجمع در سازمان استان وکالت تنظیم ( بر اساس فرم پیوست) و امضاء شده ضمناً کارت عضویت معتبر خود را ضمیمه وکالت نامه کنند.

 آخرین مطالب