اطلاعیه تمدید اعتبار پروانه های اشتغال به کار اشخاص حقیقی

اطلاعیه تمدید اعتبار پروانه های اشتغال به کار اشخاص حقیقی

...........................................................................................

 اطلاعیه تمدید پروانه اشتغال های  به کار اشخاص حقیقی

اعتبار پروانه هاش اشتغال به کار مهندسی/کاردانی/معماری تجربی اشخاص حقیقی که تاریخ اعتبار مندرج در پروانه ایشان از تاریخ 1400/01/01 به بعد پایان یافته است تا تاریخ 1400/12/29 تمدید میگردد./


آخرین مطالب