اطلاعیه تعطیلی واحد مالی سازمان در کرمان و شهرستان ها

اطلاعیه تعطیلی واحد مالی سازمان در کرمان و شهرستان ها

...................................................................

 “اطلاعیه تعطیلی واحد مالی سازمان”


به اطلاع کلیه مهندسان محترم می رساند
    
سامانه امور مالی در کرمان و شهرستان هادر روز سه شنبه مورخ 1400/10/14
 
به منظور ارتقاء سرور غیر فعال می باشد.


آخرین مطالب