اطلاعیه شرکت های مجریان ذیصلاح

اطلاعیه شرکت های مجریان ذیصلاح

..............................................................

مدیر عامل شرکت  های مجری ذیصلاح از آنجا که شماره تماس اعلامی از سوی شرکت متبوع شما با شماره ثبت شده در سازمان مغایرت دارد، خواهشمند است ظرف مدت 10 روز با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به واحد مجریان، ساختمان شماره2 مراجعه نموده و شماره تماس اصلی خود را کتباً اظهار نمائید.