آزمون همایش پیامدهای اجتماعی زلزله

آزمون همایش پیامدهای اجتماعی زلزله

...............................................................

آزمون همایش پیامدهای اجتماعی زلزله 

 روز سه شنبه مورخ 1400/10/07 ساعت19:00 برگزارمیشود. در صورت موفق نشدن به شرکت در آزمون می توانید در روزپنجشنبه 1400/10/09 ساعت 19:00 شرکت نمائید.

ورود به آزمون


نام کاربری: کدملی

گذرواژه: شماره موبایل با صفر


* کلیه فایل های ارائه شده، درصفحه همایش قابل دانلود می باشند.

شماره پشتیبان: 32446828-034

 

 آخرین مطالب