دوره اصول طراحی و نظارت بر ساختمان های بنائی کلافدار

دوره اصول طراحی و نظارت بر ساختمان های بنائی کلافدار

............................................................. 

کارگاه آموزشی مهارت محور :

 "اصول طراحی و نظارت بر ساختمانهای بنائی کلافدار بر اساس آخرین ویرایش مبحث 8 مقررات ملی ساختمان"

تاریخ شروع: 8 دی ماه 1400

مدرسان:
آقای دکتر محمدامیر نجفقلی‌پور
آقای مهندس مهرداد خواجه‌پور

همزمان به صورت زنده (لایو) از صفحه اینستاگرام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به آدرس:
@fars_nezam


آخرین مطالب