اطلاعیه همایش پیامدهای اجتماعی زلزله

اطلاعیه همایش پیامدهای اجتماعی زلزله

................................................................ 

طراحی چارچوب کلی برنامه همایش (سین یا کنداکتور) به ترتیب ذیل :

روز یکشنبه پنجم دی :
صبح (08:30  الی 12:30) -  سخنرانی افتتاحیه (توسط مسئولین وزارتخانه، استانی و شهر بم)

بعدازظهر (12:30 الی 13:30) -  ناهار و نماز
بعدازظهر (13:30 الی 15:30) – پنل اول با موضوع اجتماعی
بعدازظهر (15:30 الی 16:00) – پذیرایی
بعدازظهر (16:00 الی 18:00) – پنل دوم با موضوع روانشناسی


روز دوشنبه ششم دی :
صبح (08:00 الی 10:00) – پنل سوم با موضوع شهرسازی، معماری و سازه
صبح (10:00 الی 10:30) – پذیرایی
صبح (10:30 الی 12:30) – پنل چهارم با موضوع جمعبندی (از هر سه پنل قبلی یکنفر و سه نفر هم از مسئولین شهر بم)

بعدازظهر (12:30 الی 13:30) -  ناهار و نماز
بعدازظهر (13:30 الی 17:30) -  اختتامیه  یا  بازدید  یا کارگاه روانشناسی


آخرین مطالب