آگهی دوم استعلام خرید کمدریلی بایگانی در دفاتر نمایندگی بم و بافت

آگهی دوم استعلام خرید کمدریلی بایگانی در دفاتر نمایندگی بم و بافت

..............................................................................................................................

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قصد خرید کمد ریلی بایگانی در دفاتر نمایندگی شهرستانهای بافت و بم را دارد لذا خواهشمند است نسبت به دریافت و تکمیل فرمهای پیوست اقدام و حداکثر تا تاریخ 1400/10/08 به واحد اداری سازمان ارسال نمایند.آخرین مطالب