آگهی دعوت از نامزدهای انتخاب بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

آگهی دعوت از نامزدهای انتخاب بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

............................................................................................

 آگهی دعوت از نامزدهای انتخاب بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

در اجرای ماده 81 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بر اساس مصوبه هیئت مدیره، بدینوسیله از کلیه متقاضیانی که  مطابق ماده 82 مکرر آیین نامه اجرایی دارای شرایط لازم هستند، دعوت می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/10/27 نسبت به ارائه و تحویل مدارک زیر به همراه فرم های پیوست به واحد اداری سازمان( تایپ شده)  اقدام نمایند:
1- اصل و تصویر مصدق پروانه اشتغال به کار مهندسی.
2- اصل و تصویر مصدق مدرک تحصیلی در رشته اصلی.
3- اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه.
4- اصل و تصویر مصدق کارت ملی.
5- دو قطعه عکس 4*3.
6- اصل و تصویر مدرک وظیفه عمومی.
7-    تعهدنامه
بدیهی است به درخواست های ناقص یا درخواست هایی که پس از اتمام مدت مذکور یا درخواست هایی که دارای شرایط لازم نمی باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً با توجه به اینکه بر اساس ماده 81 آئین نامه اجرایی صرفاً امکان معرفی 8 نفر به مجمع عمومی سازمان برای برگزاری انتخابات بازرسین می باشد، هیئت مدیره در جلسه ای که به بررسی این موضوع خواهد پرداخت نسبت به انتخاب 8 نفر برای معرفی به مجمع بر اساس رای نسبی اقدام خواهد نمود و ثبت نام توسط عضو هر چند که واجد کلیه شرایط مندرج در قانون و آئین نامه اجرایی باشد، هیچ حقی برای نامبرده جهت اعتراض به موضوع ایجاد نخواهد کرد.


آخرین مطالب