اطلاعیه بیمه تکمیل درمان

اطلاعیه بیمه تکمیل درمان

 

 ...فهرست مراکزطرف قراردادبیمه

...چک لیست دریافت درمان تکمیلی

.. چک لیست ارسال مدارک

توجه:  جهت تحویل مدارک درمان تکمیلی به آدرس خیابان شهید رجایی، کوچه33، سرپرستی بیمه کارآفرین مراجعه نمائید.