اولین جلسه دوره آموزشی کارکنان واحد مالی سازمان

اولین جلسه دوره آموزشی کارکنان واحد مالی سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولین جلسه دوره آموزشی کارکنان واحد مالی سازمان، صبح چهارشنبه1400/09/11 برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره، به روز رسانی دانش کارکنان واحد مالی در زمینه استفاده از نرم افزارهای مربوط است. این دوره شامل سه جلسه خواهد بود.آخرین مطالب