راهنمای طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات برقی

راهنمای طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات برقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✅ در ابتدای کمیسیون تخصصی برق دوره هشتم هیات مدیره سازمان نقشه راهی تدوین گردید که، ابتدا پایش وضع نقشه های برق طراحی شده بود . در ادامه کمیسیون تخصصی اقدام به تهیه «« راهنمای ترسیم و طراحی نقشه های برق »» نمود، تا موجبات ارتقا کیفیت نقشه ها و به تبع آن سهولت کار ناظران محترم و مجریان را فراهم نماید.آخرین مطالب