دستورالعمل انتخاب کلید اصلی و سطح مقطع کابل مشترکین

دستورالعمل انتخاب کلید اصلی و سطح مقطع کابل مشترکین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخرین ویرایش ضوابط انتخاب کلید کامپکت اصلی تابلوهای کنتوری و سطح مقطع کابل ورودی و دیگر ضوابط را که از سوی شرکت توزیع برق شمال ارسال گردیده است،می توانید در بخش دستورالعمل های گروه تخصصی برق مشاهده کنید.قابل ذکر است که  کابل ورودی تابلو کنتوری از سطح مقطع۲۵میلیمتر مربع(مس)و بالاتر به صورت زمینی اجرا می شود.لازم است طراحان و ناظران محترم برق و همچنین مجریان ساختمان ها این دستورالعمل را مد نظر قرار دهند.آخرین مطالب