اطلاعیه دوره های آموزشی بازرسی گاز صنعتی و بازآموزی بازرسین گاز

اطلاعیه دوره های آموزشی بازرسی گاز صنعتی و بازآموزی بازرسین گاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به درخواست هاي متعدد مهندسين ، دوره مبحث هفدهم (گاز فشار قوي ) و دوره هاي بازآموزي بازرسين گاز يك چهارم مطابق جداول ذيل برنامه ريزي و برگزار خواهد شد . لازم به ذكر است كليه دوره ها به صورت مجازي برگزار خواهد شد. *حضور بازرسين فعال در يكي از دوره هاي بازآموزي الزامي است*

رديف

نام دوره

افراد مجاز براي ثبت نام

تاريخ ثبت نام

تاريخ برگزاري دوره

نام استاد

توضيحات

1

بازآموزي بازرسين گاز يك چهارم

بازرسين گاز فعال

4آبان

12آبان ساعت 14

دكتر رامين قاسمي اصل

*

***

2

بازآموزي بازرسين گاز يك چهارم

بازرسين گاز فعال

4آبان

18آبان ساعت 14

دكتر رامين قاسمي اصل

*

***

3

بازآموزي بازرسين گاز يك چهارم

بازرسين گاز فعال

4آبان

19آبان ساعت 14

دكتر رامين قاسمي اصل

*

***

4

 

بازرسي گاز فشارقوي 2 تا 60 پوند

مهندسين مكانيك پايه 1 با كد اصلي(400)

 

15 تا

23 آبان

 25 تا 28 آبان از ساعت 14

 

دكتر رامين قاسمي اصل

درصورت ثبت نام افراد فاقد صلاحيت، فرد از دوره حذف و پول واريزي غير قابل برگشت خواهد بود

*** درصورت ثبت نام افراد فاقد صلاحيت ،فرد از دوره حذف و پول واريزي غير قابل برگشت خواهد بود***آخرین مطالب