بازدید بانوان مهندس از کارخانه مصنوعات چوبی

بازدید بانوان مهندس از کارخانه مصنوعات چوبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه همیار ناظر کمیسیون بانوان با حضور جمعی از بانوان مهندس از محل کارخانه مصنوعات چوبی برگزار شد. در طی این جلسه مدیریت داخلی کارخانه توضیحات تخصصی را در ارتباط با روند تهیه و تولید مصنوعات چوبی در صنعت ساختمان ارائه دادند.آخرین مطالب