تغییر زمان برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات مدیره به یکشنبه 1400/07/11

تغییر زمان برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات مدیره به یکشنبه 1400/07/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطلاعیه هیأت اجرایی انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره سازمان نظم مهندسی ساختمان استان کرمان

در خصوص تعویق زمان برگزاری انتخابات هیأت مدیره به روز یکشنبه مورخ 1400/07/11آخرین مطالب