تغییر زمان برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات مدیره به جمعه 1400/07/16

تغییر زمان برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات مدیره به جمعه 1400/07/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطلاعیه هیأت اجرایی انتخابات مبنی بر تغییر زمان برگزاری

انتخابات هیأت مدیره به روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶آخرین مطالب