خارج نمودن پروژه از ظرفیت اشتغال و تعداد کار

 

توجه: به مدارکی که به صورت ناقص یا به نحو ناخوانا تکمیل شده باشند و یا با کیفیت نامناسب ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و برای دریافت خدمات باید کلیه مدارک مجدداً ارسال گردند.


برای خارج کردن پروژه از ظرفیت اشتغال و تعداد کار فعال بایستی کاربرگ زیر دریافت و پس از تکمیل، به همراه سایر مدارک مورد نیاز اسکن و در قالب فایل pdf از طریق سامانه مکاتبات به واحد کنترل مقررات ملی ارسال گردد.

 

برای دریافت خدمات در کمترین زمان ممکن و جلوگیری از هدررفت وقت و انجام مضاعف امور، موارد زیر مدنظر قرار گیرد:

1- مدارک باید به صورت کامل و خوانا و بدون هرگونه خط ­خوردگی یا قلم ­گرفتگی تکمیل گردند.

2- برای دست­یابی به کیفیت مناسب مدارک، حتی ­المقدور اصل آن­ها به نحوی که کاملاً خوانا باشند، اسکن شوند.

4- ترجیحاً کلیه مدارک، پس از اسکن در قالب یک فایل با فرمت pdf ذخیره و ارسال شود.