درخواست پرداخت حق الزحمه نظارت

 

توجه: به مدارکی که به صورت ناقص یا به نحو ناخوانا تکمیل شده باشند و یا با کیفیت نامناسب ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و برای دریافت خدمات باید کلیه مدارک مجدداً ارسال گردند.

با توجه به جدول شماره (1) قرارداد نظارت، ناظر هماهنگ کننده ضمن تکمیل فرمهای زیر، آنها را به همراه گزارش­های مرحله­ای ناظران و سایر مدارک مورد نیاز اسکن و در قالب فایل pdf از طریق سامانه مکاتبات به واحد کنترل مقررات ملی ارسال گردد.

برای دریافت اولین مرحله حق­ الزحمه نظارت، فرم درخواست زیر به همراه صورتجلسه بازدید محل اجرای پروژه و تصویر پروانه ساختمانی صادر شده ارسال شود. در صورت عدم صدور پروانه ساختمانی ظرف مدت سه ماه پس از صدور نامه به مرجع صدور پروانه و یا

توقف عملیات ساختمانی در سایر مراحل کار، فرم درخواست حق­ الزحمه با اعلام بازه زمانی طی شده بر اساس ماده (3) قرارداد نظارت ارسال شود.