واحد مقررات ملی - ثبت پروژه اصلاحی

 توجه: به مدارکی که به صورت ناقص یا به نحو ناخوانا تکمیل شده باشند و یا با کیفیت نامناسب ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و برای دریافت خدمات باید کلیه مدارک مجدداً ارسال گردند.

 

 مدارک مورد نیاز برای ثبت پروژه ­های اصلاحی به شرح ذیل اسکن و در قالب فایل pdf از طریق سامانه مکاتبات به واحد کنترل مقررات ارسال گردد.

-      کاربرگ شماره 1 (مشخصات پروژه)

-     کاربرگ شماره 2 (تعهدنامه طراحی نقشه ­ها)

-      کاربرگ شماره 3 (معرفی ناظران، صرفاً برای پروژه های زیر 600 متر و پروژه­ های اصلاحی)

-      کاربرگ شماره 4 (گزارش تأیید عملیات اجرایی)

-      برگ بازدید معتبر شهرداری

-      نقشه­ های معماری تأیید شده توسط شهرداری، ممهور به مهر و امضا طراحان

-      پروانه ساختمانی موجود

کروکی نقشه برداری و سیاهه بازبینی