سایر درخواست ها

 

توجه: به مدارکی که به صورت ناقص یا به نحو ناخوانا تکمیل شده باشند و یا با کیفیت نامناسب ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و برای دریافت خدمات باید کلیه مدارک مجدداً ارسال گردند.

 

سایر درخواست ­ها:

 

متقاضیانع دریافت سایر خدمات و نیاز به مکاتبه با سازمان، باید درخواست خود به همراه سایر پیوست­های آن را اسکن و در قالب pdf  از طریق سامانه مكاتبات به سازمان، ارسال نمایند. جهت ارتباط بعدی، لازم است شماره تلفن خود را در درخواست ارسالی اعلام نمایید.