واحد پروانه اشتغال به کار

 

توجه: به مدارکی که به صورت ناقص یا به نحو ناخوانا تکمیل شده باشند و یا با کیفیت نامناسب ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و برای دریافت خدمات باید کلیه مدارک مجدداً ارسال گردند.

 

 

متقاضیان باید حسب مورد و براساس درخواست شامل صدورپروانه اشتغال، تمدید پروانه اشتغال، ارتقای صلاحیت، اخذ صلاحیت جدید یا اخذ صلاحیت مضاعف، صدور و تمدید مجوز دفتر طراحی، مدارک را به شرح پیوست تکمیل و به آدرس:کرمان، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، خیابان شهیدزریسفی، ساختمان شماره (2) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، واحد صدور پروانه اشتغال ارسال نمایند.

واحد مربوطه پس ازبررسی مدارک ارسالی، درصورت تکمیل بودن آن­ها، اقدامات لازم در خصوص صدور پروانه اشتغال به کار را انجام و پروانه صادره را از طریق آدرس پستی اعلام شده توسط مهندس، به ایشان ارسال خواهد نمود.

درصورت ناقص بودن مدارک ارسالی موضوع ازطریق تماس تلفنی به اطلاع متقاضی می­رسد و باید به ترتیب بالا نسبت به رفع نقص اقدام نمایند.

با توجه به زمان­بر بودن ارسال مجدد مدارک، لازم است مهندسان محترم دقت کافی در خصوص ارائه مدارک مورد نیاز را معمول نمایند.

-        مدارک مربوط به پروانه اشتغال به کار

-        مدارک مربوط به مجوز دفتر طراحی

-        مراحل صدور مجوز دفتر مهندسی طراحی ساختمان

-        نظامنامه رفتار حرفه­ای اخلاقی در مهندسی ساختمان