واحد مقررات ملی - ثبت پروژه

 

توجه: به مدارکی که به صورت ناقص یا به نحو ناخوانا تکمیل شده باشند و یا با کیفیت نامناسب ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و برای دریافت خدمات باید کلیه مدارک مجدداً ارسال گردند.

 

 

فرایند ثبت الکترونیک به همراه راهنمای مربوطه

 

 

 لینک ثبت پروژه