فهرست خارج نمودن پروژه از ظرفیت اشتغال و تعداد کار