فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ٢٠١, ١/١١صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/08/301398/08/22
2سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/08/261398/08/19
3برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/08/221398/08/18
4تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در آبان-آذر و دی ماه 13981398/08/18
5سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی معماری با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/08/211398/08/14
6برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/08/131398/08/08
7برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/08/021398/07/28
8فایل مربوط به کلاس بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی1398/07/22
9سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/07/291398/07/22
10برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/07/251398/07/20
11برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/161398/07/14
12برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/151398/07/13
13سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی 98/07/181398/07/13
14برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/07/191398/07/11
15برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/111398/07/09
16سمینار آشنایی با اصول و مبانی آسانسور در شهرستان سیرجان 98/07/111398/07/04
17سمینار ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی در خصوص معلولین و کم توانان جسمی-حرکتی 98/07/071398/07/02
18سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی در شهرستان شهربابک 98/07/041398/06/27
19سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/06/271398/06/23
20برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/06/281398/06/23
آخرین مطالب