فهرست دوره هاي تمديد و ارتقا


کل ١٦٤, ١/٩صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/05/031398/04/27
2برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/281398/04/26
3برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/271398/04/25
4سمینار لزوم درنظرگرفتن خطرات قنوات در زیر سازه های محدوده شهری کرمان 98/04/261398/04/16
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/161398/04/15
6برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/04/201398/04/12
7برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/141398/04/12
8برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/111398/04/09
9برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/071398/04/05
10برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین برق 98/04/121398/04/05
11برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/061398/04/04
12برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/051398/04/02
13سمینار درس هایی از سیل در حوزه راه- ساختمان و شهرسازی 98/04/061398/04/02
14تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در تابستان 13981398/04/01
15سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی 98/04/041398/03/30
16برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/03/291398/03/27
17برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/03/281398/03/25
18برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/03/301398/03/25
19برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/03/231398/03/18
20تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در خرداد وتیر 13981398/03/11
آخرین مطالب