اسامی اعضای شورای انتظامی

 

اسامی اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

آقای مهندس علی اکبر صاحب قلم

 سمت:رئیس شورا
رشته : عمران
مدرک : کارشناسی
آقای مهندس مسعود کامیابی
 سمت: نائب رئیس شورا
رشته : عمران
مدرک : کارشناسی
خانم مهندس رویا مرادی
 
رشته : معماری
مدرک : کارشناسی
آقای مهندس محسن غضنفری
 
رشته : عمران
مدرک : کارشناسی